Algemene voorwaarden

Laatste update: 26 oktober 2023

De Algemene Voorwaarden Stayokay zijn afgeleid van de Uniforme Voorwaarden Horeca, de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, logies en maaltijden verlenen en overeen­komsten sluiten.

Artikel 1: Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden Stayokay, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden Stayokay van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:
1.1

Horecabedrijf / Stayokay

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten. Dit betreft Stayokay, waaronder tevens al haar hostels vallen.

1.2

Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3

Verlenen van horecadienst(en)

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of eten en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4

Klant

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5

Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn. In deze Algemene Voorwaarden verwijzen de woorden ‘hij’ en ‘hem’ ook naar ‘zij’ en ‘haar’ of elke andere genderidentiteit.

1.6

Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant ter zake een of meer door een horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7

Reserveringswaarde

De waarde van de horecaovereenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van een horecabedrijf inclusief eventueel toeristenbelasting en B.T.W. ter zake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.8

No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant of gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.9

Groep

Een groep van 21 of meer gasten aan wie door een horecabedrijf horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten. In uitzonderingsgevallen geldt de definitie groep al voor gezelschappen van 11 personen of meer. Dit wordt dan expliciet in het contract vermeld.

1.10

Ingangsdatum

De geboekte aankomstdatum voor een groep of individuele gast. Dit kan zijn voor een overnachting of een dagbijeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden Stayokay zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle overeenkomsten tussen Stayokay en derden, alsmede op alle aanbiedingen of offertes en aanvragen voor reserveringen ter zake de totstandkoming van deze overeenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de Algemene Voorwaarden Stayokay.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

3.1

Alle door Stayokay gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende voorraad c.q. capaciteit is om de reservering uit te kunnen voeren. Doet het hostel namens Stayokay binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op de bedoelde opschortende voorwaarde, dan wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

Artikel 4: Optierecht

4.1

Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de horecaovereenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van Stayokay.

4.2

Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.

4.3

Een optierecht kan door Stayokay niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant Stayokay een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient in zo’n geval door Stayokay van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door Stayokay te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen van Stayokay

5.1

Stayokay is, onverminderd het bepaalde in het hiernavolgende, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten door het hostel te verlenen op de in het hostel gebruikelijke wijze.

De genoemde verplichting geldt niet:

 1. in geval van overmacht aan de zijde van Stayokay als bedoeld in artikel 11;
 2. indien de gast niet of meer dan een uur te laat verschijnt op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip;
 3. indien de klant en/of gast de in artikel 8 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
 4. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet binnen de daarvoor door Stayokay gestelde termijn een omzetgarantie afgeeft;
 5. indien de klant en/of gast op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Stayokay heeft.
5.2

Het hostel is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Stayokay niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke Stayokay geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen. Indien Stayokay voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet Stayokay op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.3

Huisdieren zijn niet toegestaan in de hostels, met uitzondering van assistentiehonden en honden tijdens de 'Neem je hond mee' actieweken in geselecteerde hotels.

5.4

Stayokay is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Stayokay en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek Stayokay te verlaten. Stayokay mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Stayokay voldoende aanleiding geven.

5.5

Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Stayokay heeft dan is Stayokay gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

5.6

Stayokay is gerechtigd om van de gast en/of klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terrein(en) in/van het hostel dan volgens de gesloten overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast en/of klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van Stayokay betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Stayokay zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen in/van het hostel ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal Stayokay nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5.7

Stayokay is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Stayokay van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Stayokay tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.

Artikel 6: Algemene rechten en verplichtingen van de gast

6.1

De gast is verplicht om zich aan de in Stayokay geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Stayokay op te volgen. In het hostel zullen op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de gast ter kennisneming worden opgehangen dan wel aangebracht dan wel neergelegd, dan wel zullen de huisregels op schrift aan de gast ter hand worden gesteld. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

6.2

De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Stayokay in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/ hygiëne en beperking van overlast.

6.3

Personen onder de 18 jaar mogen niet in een gedeelde kamer / slaapzaal verblijven. In privékamers mogen minderjarigen alleen overnachten in het gezelschap van een meerderjarige. Personen van 16 of 17 jaar mogen ook zonder meerderjarige verblijven op een privékamer, op voorwaarde dat zij per persoon een toestemmingsformulier kunnen overhandigen bij aankomst in het hostel, ingevuld en getekend door de wettelijke ouder of verzorger inclusief een kopie van het identiteitsbewijs van de ouder/verzorger. Deze voorwaarde is niet van toepassing op minderjarigen die reizen in groepsverband en vergezeld zijn van één of meer meerderjarige groepsbegeleiders.

6.4

De gast mag maximaal 7 aaneengesloten nachten op dezelfde locatie verblijven. Het is niet toegestaan om binnen 30 dagen na check-out opnieuw op dezelfde locatie te verblijven.

Artikel 7: Annuleringen

7.1

Als een klant en/of gast niet binnen een uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant en/of gast geacht een no-show te zijn en is hij de reserveringswaarde verschuldigd. Indien klant en/of gast alsnog na een uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Stayokay zich op de verschuldigde betaling van de reserveringswaarde beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de horecaovereenkomst en volledige nakoming van klant en/of gast omtrent de horecaovereenkomst te verlangen.

7.2

Annulering van een reservering die is gemaakt via Stayokay.com moet geannuleerd worden door middel van het invullen van het annuleringsformulier op de website. Annulering van een reservering die is gemaakt op een extern boekingsplatform moet geannuleerd worden op het betreffende boekingsplatform. Annulering van alle overige reserveringen dient schriftelijk per e-mail te geschieden aan Stayokay. Aan een mondelinge annulering kan de klant en/of gast geen rechten ontlenen.

7.3

In geval van no-show zal de klant en/of gast in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. In geval dat de gast of de groep eerder moet of wil vertrekken, om wat voor een reden dan ook, is er geen recht op restitutie van (een deel van) de reserveringswaarde.

7.4

Indien niet alle overeengekomen (zaal)ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden worden geannuleerd, zijn op de geannuleerde (zaal)ruimte, kamer(s) en/of terreinen en/of maaltijden onderstaande bepalingen van toepassing.

7.5

Annuleringen door groepen

7.5.1

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep (21 personen en meer) die bij Stayokay overnacht, dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Voor alle hostels in Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Rotterdam en Utrecht Centrum geldt:

 • Groepen mogen tot 41 dagen voor de ingangsdatum kosteloos annuleren.
 • Groepen mogen 10% van het totale aantal gereserveerde personen kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de ingangsdatum.
 • De verschuldigde vergoeding bij annulering bedraagt:
 • 50% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 28 en 40 dagen voor de ingangsdatum.
 • 75% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 15 en 27 dagen voor de ingangsdatum.
 • 90% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 8 en 14 dagen voor de ingangsdatum.
 • 100% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor de ingangsdatum.

Uitgangspunt is de reserveringswaarde zoals die is op de eerste dag waarop annuleringskosten verschuldigd zijn, dus 40 dagen voor de ingangsdatum.

Voor alle overige hostels (niet Amsterdam, Den Haag, Maastricht, Rotterdam en Utrecht Centrum) geldt:

 • Groepen mogen tot 61 dagen voor de ingangsdatum kosteloos annuleren.
 • Groepen mogen 10% van het totale aantal gereserveerde personen kosteloos annuleren tot 7 dagen voor de ingangsdatum.
 • De verschuldigde vergoeding bij annulering bedraagt:
 • 50% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 41 en 60 dagen voor de ingangsdatum.
 • 75% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 22 en 40 dagen voor de ingangsdatum
 • 90% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 8 en 21 dagen voor de ingangsdatum.
 • 100% van de reserveringswaarde per persoon bij annulering tussen 0 en 7 dagen voor de ingangsdatum.

Uitganspunt is de reserveringswaarde zoals die is op de eerste dag waarop annuleringskosten verschuldigd zijn, dus 60 dagen voor de ingangsdatum.

7.5.2

Kamers of bedden die worden geannuleerd, na het in rekening brengen van eventuele annuleringskosten, worden terug in de verkoop gezet.

7.6

Annuleringen voor boekingen via Stayokay.com of boekingsplatforms

7.6.1

Wanneer een reservering is gemaakt op stayokay.com of op een andere wijze rechtstreeks met Stayokay (zoals per telefoon of per e-mail) voor één of meerdere overnachtingen van één of meer individuen (t/m 20 personen) geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

 • Bij annulering eerder dan 15:00 uur op de dag voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan Stayokay te betalen.
 • Bij annulering na 15:00 uur op de dag voor de ingangsdatum is de klant gehouden de reserveringswaarde van de eerste nacht aan Stayokay te betalen.
 • Bij annulering van een "non-flex of non-refundable reservering" is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Stayokay te betalen.
7.6.2 Wanneer een reservering is gemaakt op stayokay.com voor één of meerdere overnachtingen van 21 t/m 30 personen dan geldt voor annulering van die reservering het volgende:
 • Bij annulering minstens 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig bedrag aan Stayokay te betalen.
7.6.3 Wanneer een reservering is gemaakt via een andere website, zoals boekings­platforms, kunnen andere, strengere annulerings­voorwaarden gelden. Deze annulerings­voorwaarden worden op de betreffende website vermeld.
7.7

Annuleringen van feestelijke en/of zakelijke bijeenkomsten

7.7.1

Bij een reservering voor een zakelijke of feestelijke bijeenkomst, zoals een vergadering, evenement, feest, training of congres, dan kan er tot 6 maanden voor de ingangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering korter dan 6 maanden voor de ingangsdatum gelden annuleringskosten. De totale reserveringswaarde, gebaseerd op de meest recente bevestiging, is de basis voor het verschuldigde bedrag voor de opdrachtgever van de overeenkomst.

 • 10% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 3 en 6 maanden voor de ingangsdatum.
 • 15% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 2 en 3 maanden voor de ingangsdatum.
 • 35% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor de ingangsdatum
 • 60% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 15 dagen en 1 maand voor de ingangsdatum.
 • 85% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 8 en 14 dagen voor de ingangsdatum.
 • 100% van de reserveringswaarde bij annulering tussen 0 en 7 dagen de ingangsdatum of bij vroegtijdig vertrek.
 • Tot 1 dag voor aankomst kunnen er maximaal 3 deelnemers kosteloos worden geannuleerd.
7.8

Annulering van rent-a-hostel

7.8.1

Bij een rent-a-hostel reservering, waarbij het gehele hostel exclusief wordt gehuurd dan kan er tot 6 maanden voor de ingangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering korter dan 6 maanden voor de ingangsdatum gelden de volgende annuleringskosten:

 • 50% van de totale reserveringswaarde bij annulering tussen 5 en 6 maanden voor de ingangsdatum.
 • 75% van de totale reserveringswaarde bij annulering tussen 4 en 5 maanden voor de ingangsdatum.
 • 100% van de totale reserveringswaarde bij annulering binnen 4 maanden voor de ingangsdatum of bij vroegtijdig vertrek.

Uitganspunt is de reserveringswaarde zoals die is op de eerste dag waarop annuleringskosten verschuldigd zijn, dus 6 maanden voor de ingangsdatum.

7.9

Annulering door Stayokay

7.9.1

Stayokay is te allen tijde bevoegd een overeenkomst te annuleren zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die overeenkomst in het hostel te houden bijeenkomst en/of overnachting(en) een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Stayokay de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Stayokay van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst in het hostel begonnen is, dan is zowel de klant als de gast gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten diensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

7.9.2

Stayokay is gerechtigd om nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er onvoldoende waarborgen worden gegeven c.q. indien er aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Stayokay bij monde van het hostel alsnog gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 8: Waarborgsom en tussentijdse betaling

8.1

Stayokay kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder Stayokay op de door het hostel aangegeven bank- en/of girorekening deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Stayokay en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Stayokay mag al hetgeen de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is, verrekenen met de gedeponeerde waarborgsom. Een eventueel restantbedrag dient door Stayokay onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1

Stayokay is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Stayokay. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het hostel bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen.

9.2

Stayokay is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van goederen en mitsdien kan zij niet gehouden worden tot betaling van enige vergoeding in verband daarmee. Het vorenstaande is ook van toepassing voor zover het betreft in bewaring gegeven goederen of goederen die zich in andere goederen van de gast al dan niet in bewaring gegeven bevinden.

9.3

De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die door Stayokay en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming), waaronder in ieder geval overtreding van de huisregels is begrepen, en/of onrechtmatige daad, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

9.4

De klant vrijwaart Stayokay tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Stayokay.

Artikel 10: Afrekening en betaling

10.1

Indien een groepsreservering tot stand komt, is de klant verplicht 3 maanden voor de ingangsdatum een aanbetaling van 25% van het door hem aan Stayokay voorlopig berekend verschuldigde bedrag te doen en de restantbetaling van de voorlopige rekening uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum aan Stayokay te voldoen, tenzij anders overeengekomen is in de samenwerkingsovereenkomst.

10.2

Indien de door Stayokay verlangde vooruitbetaling niet tijdig is voldaan, is Stayokay vrij de (zaal)ruimte en/of kamer(s) en/of terreinen en/of diensten aan derden aan te bieden.

10.3

Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem in persoon worden aangeboden dan wel binnen de op de betreffende rekening aangegeven termijn worden gepresenteerd.

10.4

Indien betaling anders dan contant is overeengekomen dienen alle rekeningen, voor welk bedrag ook, door de klant en/of gast binnen veertien dagen na factuurdatum aan Stayokay te worden voldaan. Betaling geschiedt in euro’s. Stayokay is nimmer gehouden om cheques, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen. Biljetten van €200,00 en €500,00 behoeven voorts niet te worden geaccepteerd.

10.5

Indien de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) ook na een ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen dan kan Stayokay aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten waarvan het minimum wordt bepaald op vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag. Daarnaast is Stayokay gerechtigd de wettelijke handelsrente over het door de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan Stayokay verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,- (zegge en schrijve tweehonderdvijftig euro), in rekening te brengen. Alle overige door Stayokay gemaakte kosten omtrent zowel het buitengerechtelijk als gerechtelijk incasseren van het verschuldigde bedrag komen eveneens ten laste van de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), waaronder door Stayokay gemaakte kosten van rechtskundige bijstand en proceskosten. Tevens is Stayokay alsdan gerechtigd haar diensten aan de klant na schriftelijke waarschuwing op te schorten.

10.6

Betalingen van de klant, niet zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, vinden plaats zonder enige korting, aftrek of enige andere verrekening, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Overmacht

11.1

Als overmacht voor Stayokay, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Stayokay niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Stayokay zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

11.2

Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Gevonden voorwerpen

12.1

In het gebouw en aanhorigheden van Stayokay verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten zo spoedig mogelijk bij Stayokay worden ingeleverd.

12.2

Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen drie maanden na verblijf bij Stayokay heeft gemeld, verkrijgt Stayokay het eigendom.

12.3

Indien Stayokay door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Stayokay is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 13: Stayokay ledenkaart

13.1

Ledenkaart is de overkoepelende naam voor de Stayokay card en de Group card. De voorwaarden verbonden aan de ledenkaart zijn te vinden via deze link.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op de gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

14.2

Ingeval van geschillen tussen Stayokay en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Stayokay, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van Stayokay het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

14.3

Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

14.4

De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.