Algemene Voorwaarden Stayokay Ledenkaart

Artikel 1. Definities

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Ledenkaart die door Stichting Stayokay wordt verkocht.

Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden Stayokay Ledenkaart, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden Stayokay Ledenkaart van toepassing zijn, telkens het volgende verstaan:

1.1. Stayokay
Stichting Stayokay, gevestigd te Amsterdam.

1.2. Ledenkaart
Overkoepelende naam voor de Stayokay card en Group card.

1.3. Stayokay card
Ledenkaart, geldig voor kaarthouder(s). De korting geldt ook voor alle personen in het reisgezelschap van de kaarthouder(s) tot en met 20 personen. De korting tot en met 20 personen per boeking geldt alleen op Stayokay.com voor de hostels van Stayokay. In het buitenland is de korting geldig voor de kaarthouder en zijn/haar gezin. De voorwaarden die gelden in het buitenland zijn te vinden op de website van Hostelling International. De korting geldt niet op arrangementen van Stayokay.

1.4. Group card
Ledenkaart voor groepen van minimaal 10 personen die in het buitenland willen overnachten. De kaart is niet geldig in Nederland.

1.5. Kaarthouder
De natuurlijke persoon of personen op wiens naam/namen de Ledenkaart staat. Partners, samenwonend op één adres, kunnen beiden namen laten vermelden op één Stayokay card.

1.6. Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Kaarthouder en Stayokay ter zake van de Ledenkaart bestaande uit deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand na aanschaf van de Ledenkaart.

1.7. Ledenservice
De ledenservice van de Ledenkaart wordt uitgevoerd door DBF gevestigd te Capelle aan den IJssel.

1.8. Persoonsgegevens
Alle gegevens die de Kaarthouder identificeren en waarmee de Kaarthouder zich registreert op de website, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, rekeningnummer en dergelijke, een en ander zoals bedoeld in artikel 4 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.9. Privacybeleid
Het door Stayokay vastgestelde en uitgevoerde beleid ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens, gepubliceerd op de Stayokay website: www.stayokay.com/nl/privacybeleid.

Artikel 2. Overeenkomst en voorwaarden

2.1. De overeenkomst heeft een duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Ledenkaart.

2.2. Indien er een machtiging is gegeven voor een jaarlijkse incasso wordt het lidmaatschap na een jaar automatisch met een jaar verlengd. Indien er geen machtiging is gegeven, dan ontvangt men een verlengingsaanbieding en kan de Kaarthouder bepalen of hij/zij/hen de Ledenkaart verlengt. Het lidmaatschap kan na een jaar op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan door het contactformulier in te vullen. Het jaarlijkse bedrag minus de donatie van € 1,- aan de Stay4all Foundation wordt dan verrekend naar gelang het aantal maanden tot einde contractdatum.

2.3. Stayokay behoudt het recht het lidmaatschap op te zeggen indien het gedrag van een Kaarthouder niet voldoet aan de normen en waarden die worden verwacht van een Kaarthouder.

2.4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Ledenkaart. Door het gebruik van de Ledenkaart aanvaardt de Kaarthouder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. De Kaarthouder die de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren dient af te zien van het gebruik van de Ledenkaart.

2.5. Stayokay is te allen tijden bevoegd om de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te vullen of te wijzigen. Van deze aanpassing of wijziging wordt mededeling gedaan op de website. De Kaarthouder heeft het recht om toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden af te wijzen door de Ledenkaart niet meer te gebruiken dan wel door dit door te geven aan de Ledenservice.

Artikel 3. Aanschaf en registratie

3.1. De aanschaf van de Ledenkaart kan op de volgende manieren gebeuren: a) in het hostel, b) via de website Stayokay.com. De digitale Ledenkaart is de standaard. Indien gewenst kan men ook kiezen voor een fysiek exemplaar, echter dit is enkel mogelijk tegen een bijbetaling van € 2,50.

3.2. Voor de aanschaf van de Ledenkaart in het hostel zal de medewerker bij check-in alle persoonlijke gegevens opvragen die benodigd zijn. De Ledenkaart die de Kaarthouder ontvangt in het hostel dient nog geregistreerd te worden om recht te hebben op de kortingen en voordelen. Instructies voor het activeren van de Ledenkaart ontvangt de Kaarthouder in het hostel. Stayokay is niet verplicht om aan een niet-geregistreerde Kaarthouder de voordelen alsnog toe te kennen.

3.3. De aanschaf van een Ledenkaart via de website geschiedt door middel van het doorlopen van de daartoe verplichte velden. De digitale kaart wordt na betaling via e-mail toegestuurd. Indien men heeft gekozen voor de optie van fysieke kaart, dan ontvangt men de Ledenkaart op het adres dat is opgegeven bij aanschaf.

3.4. Na aanschaf van de Ledenkaart heeft men nog 14 dagen wettelijke bedenktijd. Deze termijn begint direct na de aanschaf van de kaart. Als de kaarthouder binnen 14 dagen de aankoop wil terugdraaien, kan men hierover contact op nemen met Stayokay via het online contactformulier. Stayokay zal dan de Ledenkaart terugvorderen (indien fysieke kaart) of deactiveren (indien digitale kaart) en het betaalde lidmaatschapsgeld terugstorten. Indien er al gebruik is gemaakt van de kaart zal de korting met het terug te storten bedrag worden verrekend.

Artikel 4. Gebruik Ledenkaart

4.1. De ledenkaart mag enkel gebruikt worden door de Kaarthouder. Bij het gebruik van de Ledenkaart kan ter extra verificatie in het hostel om een identiteitsbewijs van de Kaarthouder worden gevraagd. De kaart dient getoond te worden bij check-in en dient geldig te zijn ten tijde van het verblijf.

4.2. De Ledenkaart geeft de Kaarthouder recht op korting op overnachtingen in de hostels van Stayokay en Hostelling International, alsmede recht op het gebruik maken van aanbiedingen voor Kaarthouders. Stayokay vermeldt de korting en aanbiedingen op de website. De korting t/m 20 personen per boeking geldt alleen op Stayokay.com voor de hostels van Stayokay. De korting wordt eenmalig toegepast, ook als er meerdere Stayokay cards in het reisgezelschap zijn. De korting is niet geldig op arrangementen van Stayokay. In het buitenland geldt de korting voor de kaarthouder en zijn/haar gezin. In het buitenland gelden andere voorwaarden. De kortingspercentages of kortingsbedragen kunnen wisselen per land. Het actuele overzicht van kortingen en kortingspercentages in het buitenland is hier te vinden. Voordelen die worden aangeboden, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken.

4.3. De korting op overnachtingen bij Stayokay en Hostelling International (HI) geldt alleen op boekingen die direct bij Stayokay dan wel HI zijn gemaakt (via Stayokay.com / Hihostels.com, telefonisch of per e-mail). Kortingen gelden niet indien de boeking is gemaakt via andere boekingssites zoals Booking.com. De korting geldt niet voor reserveringen die gemaakt zijn vóór de aanschaf van de Stayokay card.

4.4. Als een Kaarthouder de fysieke Ledenkaart is verloren, of als er sprake is van beschadiging of diefstal, kan via de Ledenservice een duplicaat worden aangevraagd. De kosten voor het duplicaat van de fysieke kaart is € 2,50. Er wordt geen geld teruggestort voor de periode dat de Ledenkaart niet gebruik kon worden.

4.5. De Kaarthouder verplicht zich de Ledenkaart uitsluitend te gebruiken voor het - persoonlijke - doel waarvoor deze is bestemd. Het is niet toegestaan de Ledenkaart in gebruik te geven aan derden, hiervan kopieën te maken, deze te koop aan te bieden of anderszins te exploiteren of te misbruiken.

Artikel 5. Prijs en betaling

5.1. De prijs van de ledenkaart verschilt per type kaart en wordt gepubliceerd op Stayokay.com. Stayokay heeft het recht eenmaal per jaar de prijs eenzijdig te wijzigen. De betaling vindt plaats daar waar de aanschaf heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

6.1. Ten behoeve van haar dienstverlening verwerkt Stayokay Persoonsgegevens van de Kaarthouder, zoals naam en adresgegevens en rekeningnummer in geval van elektronische betaling. Indien zich wijzigingen voordoen in de Persoonsgegevens van de Kaarthouder, dan zal de Kaarthouder daarvan mededeling doen aan de Ledenservice of kunnen deze gewijzigd worden in de online omgeving ‘Mijn Stayokay card’ (member.stayokay.com).

6.2. Ten aanzien van het verwerken van de Persoonsgegevens van Kaarthouders heeft Stayokay een Privacybeleid opgesteld, welk beleid is gepubliceerd op de website en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. In het Privacybeleid is aangegeven voor welk doel en op welke rechtsgrond de Persoonsgegevens worden verwerkt. Ook is hier aangegeven op welke wijze een betrokkene zijn of haar rechten kan uitoefenen. Het Privacybeleid van Stayokay wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en waar nodig herzien. Hiervan wordt melding gemaakt op de website.

6.3. Stayokay stuurt Kaarthouders periodiek een digitale nieuwsbrief met aanbiedingen van producten en diensten van Stayokay en de Ledenkaart. Kaarthouders kunnen zich altijd afmelden voor zulke mailings. Dit kan gemakkelijk onderaan elke digitale nieuwsbrief door middel van de ‘afmelden’ button of door het aanpassen van de gegevens in de online omgeving ‘Mijn Stayokay card’ (member.stayokay.com).

Artikel 7. Beëindiging gebruik

7.1. Het recht op gebruik van de Ledenkaart eindigt: a) door het verstrijken van de periode van geldigheid van de Ledenkaart; b) door herroeping van de overeenkomst door de Kaarthouder, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 door ontbinding door Stayokay. In het geval de Kaarthouder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden, dan is Stayokay gerechtigd om deze Overeenkomst – na ingebrekestelling – te ontbinden, zonder dat er enige verplichting tot schadeloosstelling aan de zijde van Stayokay ontstaat.

Artikel 8. Contact

8.1. Indien een Kaarthouder een vraag, opmerking of klacht heeft over de Ledenkaart of een wijziging wil doorgeven ten aanzien van de Ledenkaart kan men zich richten tot de Ledenservice. De Ledenservice is te bereiken via het contactformulier, op telnr. 020 - 55 13 155 of via ledenservice@stayokay.com. Indien een Kaarthouder een vraag, opmerking of klacht heeft over een reservering of een hostel, kan men zich richten tot het hostel zelf, te bereiken via de contactgegevens zoals gepubliceerd op Stayokay.com.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9.2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of ongeldig mochten blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

9.3. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 2 november 2021 en zijn voor het laatst aangepast op 3 januari 2024.